fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl
alt

COACHING MENADŻERSKI

Dofinansowanie dla sektora: GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI zadanie covid-19 – oferta dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze PKD:

 • PKD – E36 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • PKD – E37 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • PKD – E39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

CEL: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze doradztwa wynikające z wdrażania Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji z dnia 27.07.2020 r. wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID -19 w ramach działania 2.21 po wer

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Minimalny wkład własny 20%

Składanie wniosków do 23.12.2020. – u Operatora

DOFINANSOWANIE na rozwój kompetencji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych dla

 • kadra zarządzająca,
 • menedżerowie,
 • pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie i rozwój przedsiębiorstw,
 • pracownicy odpowiedzialni za poszczególne działały w tym zarządzanie pracownikami

przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, tj.:STATUS MŚP/DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PKD: E36, E37, E39

 

Sprawdź

darmowe materiały do pobrania

Rodzaj wsparcia dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:

Coaching menadżerski

8 sesji –  ok. 60 do 90 min.  Usługa zdalna, realizowana w czasie rzeczywistym. 

Jakie tamaty zostaną poruszone w ramach wsparcia?

Harmonogram

I. Spotkanie Kontraktowanie 1 godzina zegarowa

 1. Kontrakt, budowanie relacji i bezpieczeństwa procesu.
 2. Wyznaczenie własnego celu rozwoju i mierników sukcesu.
 3. Ocena sytuacji kryzysowych.

II. Spotkanie: Definiowanie zasobów 1 godzina zegarowa

 1. Sytuacja kryzysowa źródła i obszary oddziaływania.
 2. Rozpoznanie i analiza osobistych mocnych i słabych stron w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową.
 3. Rozpoznanie i analiza mocnych i słabych stron organizacji w kontekście sytuacji kryzysowych.

III. Praca na wartościach i przekonaniach. 1 godzina zegarowa

 1. Kształtowanie odpowiedzialności przywódcy, podejmującego decyzje, przyjmującego konsekwencje za ich wdrażanie oparte na faktach i dowodach.
 2. Przygotowanie do bezpośredniej komunikacji pozytywnej jak i negatywnej z pracownikami oraz zwierzchnikami w oparciu o zarządzanie emocjami i redukcję stresu.

IV. Spotkanie Pokonywanie przeszkód. 1 godzina zegarowa

 1. Rozpoznanie i niwelowanie przeszkód w realizacji zadań od przełożonych.
 2. Wyodrębnienie potrzebnych zasobów do zapobiegania skutkom sytuacji kryzysowych. Wykorzystanie posiadanych zasobów do rozwoju biznesu.

V. Spotkanie Osobista efektywność 1 godzina zegarowa

 1. Wzmocnienie osobistej efektywności w obserwacji, wsparciu, oceny pracowników w przystosowaniu się do sytuacji kryzysowej i zmian oraz efektów pracy podległych pracowników,
 2. Poszukiwanie rozwiązań dotyczących wykorzystania posiadanych zasobów w kreowaniu nowych produktów, zmiany modelu biznesowego, zmian strukturalnych.

VI. Spotkanie Współpraca z zespołem 1 godzina zegarowa

 1. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia, dopasowanych do kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych przez nich zasobów,
 2. Przygotowanie metody nadzorowania realizacji wyznaczonych zadań i ich efektów. Mapowanie zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, elastyczne podejście do zmian w przyjętych planach działań.

VII. Rozwiązania i planowanie 1 godzina zegarowa

 1. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań do minimalizowania wpływu sytuacji kryzysowych na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia.
 2. Przygotowanie alternatywnych planów rozwoju strukturalnego lub modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach gospodarczych

VIII. Poszukiwanie możliwych opcji działalności przedsiębiorstwa 1 godzina zegarowa

 1. Opracowanie planu własnego rozwoju w kontekście pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
 2. Posumowanie procesu.

Sprawdź

dostępne terminy na platformie Bazy Usług Rozwojowych

Rodzaj wsparcia dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:

Coaching menadżerski

Przed właściwą sesją coachingową otrzymasz:

1. Informacje czym jest coaching, czym różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
2. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
3. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.

W trakcie spotkań coachingowych otrzymasz od coacha:

1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

 

Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji coachingowej zostały okreslone i narzucone przez Rekomendacje. 

Jeżeli w harmonogramie nie wszytkie zagadnienia odpowiadają secyfie Waszej organizacji – zapraszam po ofertę komercyjną – bez dofinasowania.  

Nie interesuje Ciebie dofinansowanie?

sprawdź ofertę komercyjną